สภาวิชาชีพฯ ขอเชิญเข้าร่วมอบรม-สัมมนา

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์สาขาขอนแก่น ร่วมกับ  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรม/สัมมนา ในวันเสาร์ที่  21 มิถุนายน  2557 

โรงแรมเจริญธานี ณ  ห้องหน้าเมือง 

เรื่อง “แนวทางการปฏิบัติการบัญชีสำหรับสัญญาเช่า  สัญญาก่อสร้าง และอสังหาริมทรัพย์”

สัมฤทธิ์ มัสฉะ /บันทึก

Q & A
 
Name:
Email:
Question: