ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2557 เรื่อง “ทิศทางเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 1”

          ด้วยคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลับอุบลราชธานี ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติประจำปี 2557 เรื่อง ทิศทางเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่ 1” (The 1st international Conference 2014 on Social and Economic Prospects in Southern Mekong Sub-regionof Southeast Asia: SEPSA) ในระหว่างวันที่ 9 – 11 กรกฎาคม 2557  ณ สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (UPlace) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัย นักวิชาการ ตลอดจนนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ในด้านเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโงของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้เผยแพร่องค์ความรู้ผลงานวิจัยของตนเอง รวมทั้งได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยน ความรู้ ทัศนะต่างๆได้มากยิ่งขึ้น อันจะนำมาซึ่งความร่วมมือในการพัฒนาองค์ความรู้ต่าง ๆ  ในด้านเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้เพื่อเป็นการรองรับและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นAEC อย่างรู้เท่าทันและมีความพร้อมมากที่สุด

          ในการนี้ คณะบริหารศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงใคร่ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในหน่วยงานของท่านส่งบทความวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมดังกล่าวโดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่ http://www.sepsa.in.th ภายในวันที่31มีนาคม 2557 และจัดส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียนมายังคณะบริหารศาสตร์ ทางโทรสาร 0-4535-3805 ทั้งนี้ใคร่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวแก่ผู้สนใจรายละเอียดปรากฏดังสิ่งที่ส่งมาด้วยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน และใคร่ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มาณ โอกาสนี้ ทั้งนี้ หากมีความประสงค์จะสอบถามรายละเอียดกรุณาติดต่อได้ที่ ดร.เพ็ญภัคร พื้นผา หรือ นางสาวสุภานิตย์ คำใสย โทร 095-6736740,088-7083891 หรือ 08-353819   โทรสาร 045-353805

วรัญญู ดอนเหนือ /บันทึก

Q & A
 
Name:
Email:
Question: