งานประชุมทางวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2557 ด้านธุรกิจและเศรษฐกิจ ครั้งที่ 7 (THE 7th NATIONAL CONFERENCE ON BUSINESS AND ECONOMIC)

ขอเชิญ คณาจารย์นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป ร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านธุรกิจและเศรษฐกิจครั้งที่ 7 ประจำปี 2557 ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและการวิจัยเชิงลึก ทั้งในด้านการบริหารจัดการธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การตลาด การบัญชี การเงิน การโรงแรมและการท่องเที่ยว ระหว่างเครือข่ายนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการ เพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการสร้างโอกาสและความได้เปรียบในเชิงเศรษฐกิจต่อไป


ข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ http://ncbe.kku.ac.th/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1

อนัน เค้าสิม /บันทึก

Q & A
 
Name:
Email:
Question: