ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสอบรับประกาศนียบัตรมาตรฐานวิชาชีพด้านไปที Microsoft Technology Associate Cetificate (MTA)

รุ่งทิพย์ ขุลีลังก์ /บันทึก

Q & A
 
Name:
Email:
Question: