รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ สาขาการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

วรัญญู ดอนเหนือ /บันทึก

Q & A
 
Name:
Email:
Question: