รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ สาขาการโรงแรมและอีเว้นท์ เลขตำแหน่ง 1468

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ 

สังกัดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

วรัญญู ดอนเหนือ /บันทึก

Q & A
 
Name:
Email:
Question: