สัมมนางานวิจัยกับผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด


งานส่งเสริมวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่สนใจ
พบปรึกษาและสัมมนางานวิจัยกับผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด


DR. RAJESH KUMAR SRIVASTAVA
จาก University of Mumbai
ระหว่างวันที่ 6 - 11 ตุลาคม 2557
ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


สนใจเข้าร่วมลงทะเบียนออนไลน์ที่ http://msregister.kku.ac.th/ms
วรัญญู ดอนเหนือ /บันทึก

Q & A
 
Name:
Email:
Question: