ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บุคลากรในหน่วยงานส่งบทความวิจัยและเข้าร่วมการประชุมวิชาการงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน "วิชาการ่ก้าวหน้า ภูมิปัญญาแห่งลุ่มน้ำโขง" ครั้งที่ 2

รุ่งทิพย์ ขุลีลังก์ /บันทึก

Q & A
 
Name:
Email:
Question: