ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ "วิทยาการจัดการวิชาการ 2015 : วิจัยเพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจชุมชนสูประชาคมอาเซียน"

รุ่งทิพย์ ขุลีลังก์ /บันทึก

Q & A
 
Name:
Email:
Question: