ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความเสนอในการประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติประจำปี 2558

รุ่งทิพย์ ขุลีลังก์ /บันทึก

Q & A
 
Name:
Email:
Question: