ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเรียนเชิญส่งบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 11 (NCCIT2015) และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 11 (IC2IT2015)

รุ่งทิพย์ ขุลีลังก์ /บันทึก

Q & A
 
Name:
Email:
Question: