วจก.มข. ร่วมผู้เชี่ยวชาญ Plagiarism จัดอบรมนักวิจัยส่งเสริมผลงานวิชาการ

ปัจจุบันข่าวการคัดลอกผลงานทางมีให้เห็นบ่อยขึ้น ถึงขั้นหนึ่งหนังสือพิมพ์หรือเป็นข่าวระดับโลก คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จัดโครงการอบรมการใช้โปรแกรม Turnitin
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2558 และวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา เพื่อส่งเสริมนักวิจัยให้เป็นนักวิจัยที่มีจรรยาบรรณ สรรค์สร้างด้วยความถูกต้อง ไม่คัดลอกผลงานใคร ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คุณกิตติยา สุทธิประภา จากสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคุณสุชีว์นวล ลัดดาเลิศ จากบริษัท
Emerald ร่วมให้ความรู้ในการอบรมในครั้งนี้
          โปรแกรม
Turnitin ซึ่งเป็นเครื่องมือป้องกันการคัดลอกผลงานทางวิชาการ (Plagiarism detection tools) ขึ้นเพื่อช่วยนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย ในการทำวิทยานิพนธ์ วิจัย หรือผลงานทางวิชาการ โดยตรวจสอบการคัดลอกผลงานจากฐานข้อมูลต่างๆ ของตนเองให้มีความสร้างสรรค์อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งผลงานดังกล่าวส่งผลให้ได้รับการตีพิมพ์หรือนำเสนอในระดับนานาชาติ  โดยโปรแกรมจะทำการการเปรียบเทียบคำซ้ำกับเอกสารต้นฉบับแบบคำต่อคำ และแสดงผลการเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็น พร้อมชี้แหล่งที่มาของข้อมูลเอกสารต้นฉบับที่มีความซ้ำซ้อนกับของมูลที่ตรวจสอบ ทำให้ง่ายต่อผู้ใช้ในการในการประเมินผลงานชิ้นนั้นๆ   โดยผลการอบรมดังกล่าวช่วยให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจ และมีความพร้อมในการทำผลงานทางวิชาการ ซึ่งเกิดประโยชน์ในส่วนบุคคล รวมทั้งทำให้การดำเนินงานขององค์กรมีความเป็นมืออาชีพสูงขึ้นด้วย

วรัญญู  ดอนเหนือ:ข่าว
จิตตานันท์ กวนชัยภูมิ
:
ภาพ

วรัญญู ดอนเหนือ /บันทึก

Q & A
 
Name:
Email:
Question: