ขอเชิญยื่นข้อเสนอเพื่อจัดทำโครงการศึกษาการสร้างความมั่นคั่งให้ชุมชน (Community Wealth Creation) ผ่านการพัฒนากิจการเพื่อสังคมหรือธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise)

รุ่งทิพย์ ขุลีลังก์ /บันทึก

Q & A
 
Name:
Email:
Question: