วจก.มข.เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจาก มรภ.สกลนคร

          เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558  ณ ห้องประชุม 1303 อาคารMS01 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุทิน เวียนวิวัฒน์  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ พร้อมด้วยนายวสิษฐ์พล จิตละมุน หัวหน้างานนโยบายและแผน และบุคลากรสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล คณบดี, นางนันทกาญจน์   เกิดมาลัย รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา, นายวราธร  พรหมนิล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา, นายวัชระ   อักขระ หัวหน้าสำนักงานคณบดีพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพ โดยการมาศึกษาดูงานของ ฝ่ายประกันคุณภาพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนครในครั้งนี้ เพื่อต้องการทราบถึงกระบวนการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่ฝ่ายประกันคุณภาพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร เพื่อนำไปปรับใช้ และเป็นแนวทางในการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในเวลาต่อไป


วรัญญู  ดอนเหนือ:ภาพ/ข่าว

วรัญญู ดอนเหนือ /บันทึก

Q & A
 
Name:
Email:
Question: