Investor Talk ครั้งที่ 4 "เจาะวิถีวีไอ คัดหุ้นอย่างไรให้ยั่งยืน"

ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน Investor Talk ครั้งที่ 4 

บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในหัวข้อ "เจาะวิถีวีไอ คัดหุ้นอย่างไรให้ยั่งยืน" โดย"คุณกวี ชูกิจเกษม" รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2558 เวลา 12.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1504 ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิยาลัยขอนแก่น
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่ 043-202345 หรือที่อีเมล์ Oum_smic@hotmail.com (ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น)
จัดโดย ศูนย์การเรียนรู้การลงทุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 

วรัญญู ดอนเหนือ /บันทึก

Q & A
 
Name:
Email:
Question: