ขอเชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมผลงานวิจัยระดับประเทศด้านการจัดการธุรกิจ (BMRC) ครั้งที่ 8 และ การประชุมผลงานวิจัยนานาชาติด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 5 (IBMRC)

รุ่งทิพย์ ขุลีลังก์ /บันทึก

Q & A
 
Name:
Email:
Question: