ทุนมูลนิธิ A & H Fujimoto

A & H FUJIMOTO FOUNDATION มีความประสงค์จะสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2558 

มีผลการเรียนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป ทุนละประมาณ 9,000 – 18,000 บาทต่อปี (บางปีก็ 20,000.- บาท อยู่ที่ค่าเงินแลกเปลี่ยน) โดยการสนับสนุนจะพิจารณาปีต่อปี
คุณสมบัติและปัจจัยในการพิจารณา
1. เป็นนักศึกษาที่มีความทะเยอะทะยาน และมีความมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จในอนาคตในสิ่งที่หวัง รวมทั้งมีลักษณะสู้ชีวิต
2. นักศึกษามีผลการเรียนที่สามารถได้รับ เกียรตินิยมอันดับสอง และหรือ มีศักยภาพทักษะความสามารถพิเศษ
3. มีความขาดแคลนทางทุนทรัพย์ เช่น บิดาหย่าร้าง หรือ บิดา/มารดา ถึงแก่กรรม โดยครอบครัวมีรายได้ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อปี
4. คณะฯ อาจจะเสนอชื่อนักศึกษาที่สมควรได้รับทุน รายที่ 2 ได้ในกรณีที่คณะนั้น ๆ มีจำนวนนักศึกษามาก
5. จะไม่พิจารณา นักศึกษาในชั้นปีสุดท้าย
6. คณะกรรมการฯ จะพิจารณาให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับนักศึกษา ที่มีความโดดเด่นของคุณสมบัติตามที่ระบุในข้อที่ 1 และ ข้อ 2 มากกว่าความขาดแคลนทางทุนทรัพย์ (ข้อ 3)
โดยสามารถ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ด้าน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ส่งที่งานงานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มข. โทรศัพท์ 0 4320 2401 ต่อ 107 ภายใน วันที่ 26 มิถุนายน 2558
คณะฯ จะพิจารณาจากใบสมัคร หรือ สัมภาษณ์ คัดเลือก สูงสุดไม่เกิน 2 คน ในการดำเนินการส่ง หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อ ดำ้เนินการต่อไป 

วรัญญู ดอนเหนือ /บันทึก

Q & A
 
Name:
Email:
Question: