SET IC จัด Click2Win Network Challenge@KKU หนุน นศ.ด้านการลงทุน

          เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ศูนย์เรียนรู้การลงทุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมแสดงความยินดีและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ชนะจากโครงการ “Click2Win Network Challenge@KKU” โครงการเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสนใจในด้านการเงินและการลงทุน ได้สัมผัสการลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสมือนจริง รวมทั้งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ให้หันมาสนเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ ซึ่งได้จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ – 17 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา โดยผลการแข่งขันดังกล่าวเป็นไปดังนี้

รางวัลชนะเลิศ นายประกาศิต ลิ้มปัญญาเลิศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รางวัลรองชนะเลิศ นางสาวณัฐญา ฉัตรเงิน คณะบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รางวัลชมเชย นางสาวกัญญ์สิริ วรรณศิลป์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  รางวัลชมเชย นายกฤษณะ ขันธะโคตร คณะบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รางวัลชมเชย นายพฤกษ์ ชัยวงศ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  รางวัลชมเชย นางสาววาริชพร สีแพงมน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
         รางวัลชมเชย นางสาวพรพิมล อาจพงษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
  รางวัลชมเชย นางสาวกนกพร ชนูนันท์ คณะบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
  ทั้งนี้ภายในงานได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.กัลปพฤกษ์  ผิวทองงาม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเสริฐ วิจิตรนพรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุรภาพ พร้อมด้วยคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว นอกจากนี้คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ยังกล่าวแสดงความชื่นชมยินดีพร้อมทั้งให้เกียรติมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล แก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลอีกด้วย  ทั้งนี้ “Click2Win Network Challenge@KKU” จะจัดการแข่งขันในซีซั่นต่อไปในปีการศึกษาหน้า นักศึกษาที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารของโครงการได้ที่ ศูนย์ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์ 0 4320 2345 หรือที่ Facebook.com/SETICKHONKAEN   

วรัญญู  ดอนเหนือ:ภาพ/ข่าว

วรัญญู ดอนเหนือ /บันทึก

Q & A
 
Name:
Email:
Question: