ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมระดมสมองกำหนดโจทย์วิจัยเสนอขอสนับสนุนทุนวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2559

รุ่งทิพย์ ขุลีลังก์ /บันทึก

Q & A
 
Name:
Email:
Question: