ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย (Research Manager : RM) รุ่นที่ 3-5

รุ่งทิพย์ ขุลีลังก์ /บันทึก

Q & A
 
Name:
Email:
Question: