คณะวิทยาการจัดการเปิดบ้านต้อนรับคณะครูและนักเรียน ร.ร.มหาไถ่ศึกษาฯ

          เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม
2558 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับคณะครู-นักเรียนจาก โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ที่เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน เพื่อทำให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เห็นบรรยากาศการเรียนการสอนจากสถานที่จริง ซึ่งได้รับเกียรติบรรยายจาก คุณเนตรนภา ตะลาด จากงานบริการการศึกษา ให้เกียรติบรรยายในประเด็นการรับเข้าศึกษา คุณรัตติยา วิเศษผง จากงานวิเทศสัมพันธ์ ให้เกียรติบรรยายในประเด็นทุนการศึกษาต่างประเทศ และคุณเสริมพงษ์  พรมลี หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา ให้เกียรติบรรยายในประเด็นของกิจกรรมนักศึกษา
          นอกจากนี้ทางคณะฯยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถามตลอดจนแสดงความคิดเห็น เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติระหว่างนักเรียนกับสถาบันอุดมศึกษา โดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความสนุกสนานและเต็มเปี่ยมด้วยสาระด้านวิชาการ รวมทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาอีกด้วย
         

วรัญญู  ดอนเหนือ:ภาพ/ข่าว

วรัญญู ดอนเหนือ /บันทึก

Q & A
 
Name:
Email:
Question: