บุคลากร วจก. ร่วมอบรมจรรยาบรรณ “ธรรมพุทธวจน จรรยาบรรณแห่งชีวิต”

                    เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ นำโดยคุณบุญเลิศ เล็กสมบูรณ์ รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมอบรมจรรยาบรรณ “ธรรมพุทธวจน จรรยาบรรณแห่งชีวิต” โครงการเพื่อปลูกฝังและกล่อมเกลาจิตใจของบุคลากรและผู้เข้าร่วมโครงการให้ตระหนักในปฏิบัติตน และปฏิบัติงานให้อยู่ในครรลองของหลักศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งหลักจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ภายในงานมีการจัดนิทรรศการของกลุ่มเครือข่ายพุทธวจนสถาบันขอนแก่น และการฟังธรรมบรรยาย จาก พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ประธานสงฆ์วัดนาป่าพง อำเภอลำลูกกา คลอง 10 จังหวัดปทุมธานี   โดยบรรยากาศได้รับความสนใจจากบุคลากรภายในและภายนอก รวมทั้งประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก


วรัญญู  ดอนเหนือ:ข่าว/ภาพ

วรัญญู ดอนเหนือ /บันทึก

Q & A
 
Name:
Email:
Question: