ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : CMU Journal of Business

รุ่งทิพย์ ขุลีลังก์ /บันทึก

Q & A
 
Name:
Email:
Question: