วจก.มข. ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากสาธิตฯมข.(ศึกษาศาสตร์)

            เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร MS02 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดร.ชัยพร วิเทศสนธิ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยทีมบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 จาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ที่เข้าเยี่ยมชมและรับการแนะแนวการศึกษาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ก่อนที่จะเลือกเส้นทางในการศึกษาและการดำเนินอาชีพในอนาคต โดยได้รับเกียรติจาก คุณกนกอร อินทร์สอน หัวหน้างานบริการการศึกษา บรรยายในประเด็นการรับเข้าศึกษา คุณรัตติยา วิเศษผง จากงานวิเทศสัมพันธ์ บรรยายในประเด็นการเตรียมพร้อมนักศึกษาสู่ความเป็นนานาชาติ และคุณเสริมพงษ์ พรมลี หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา บรรยายในประเด็นของกิจกรรมนักศึกษาของทางคณะฯ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ภายในงานยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถามตลอดจนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการรับเข้าประจำปีการศึกษา 2559 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกด้วย

 
วรัญญู  ดอนเหนือ:ภาพ/ข่าว

วรัญญู ดอนเหนือ /บันทึก

Q & A
 
Name:
Email:
Question: