MOS Olympic Thailand Competition 2016

ขอเชิญร่วมกิจกรรม
MOS Olympic Thailand Competition 2016
กลับมาอีกครั้งกับการแข่ง Microsoft Office Specialist Thailand Competition 2016 ที่จะค้นหาตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งขันระดับโลกต่อไป เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่ วันนี้เป็นต้นไป
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช. จนถึงระดับอุดมศึกษาหรือ ปวส. ไม่จำกัดสาขา หรือชั้นปี โดยมีอายุระหว่าง 16-21 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2559
2. ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition ปี 2015 ไม่มีสิทธิเข้าร่วมแข่งขัน ในโปรแกรมเดียวกันกับปี 2015
3. เยาวชนไทยที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านการใช้ชุดโปรแกรม Microsoft Office Version 2013
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.aritedu.com/olympic2016/

เสริมพงษ์ พรมลี /บันทึก

Q & A
 
Name:
Email:
Question: