วจก.มข.ร่วมสืบสานงานลอยกระทง “สีฐานเฟสติวัล” มข.          เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรม “สีฐานเฟสติวัล บุญสมมา บูชาน้ำ” ณ บึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมตระการตากับการประกวดขบวนแห่ภายใต้แนวคิดไม่หลงของเก่า ไม่เมาของใหม่  พร้อมตระการตากับการประกวดขบวนแห่อลังการ ประยุกต์ในรูปแบบของศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน ผสมผสานกับวัฒนธรรมร่วมสมัย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ  ในจังหวัดขอนแก่น นอกจากนี้ยังมีการประกวดขบวนแห่จากหน่วยงานที่เข้าร่วมประกวดกว่า 15 หน่วยงาน โดยบรรยากาศในงานเป็นไปด้วยความสนุกสนานครื้นเครงกับกิจกรรมที่หลากหลายซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษา  บุคลากร  และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ตัวแทนจากคณะวิทยาการจัดการ นางสาวศิริลักษณ์ ภู่ภักดี (ไอซ์) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการจัดการการโรงแรมและอีเว้นท์ สามารถคว้ารางวัลชมเชยจากการประกวดนางนพมาศ รวมทั้ง สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ก็สามารถคว้ารางวัลชมเชยจากการประกวดขบวนแห่จากงานดังกล่าวอีกด้วย  คณะฯขอแสดงความยินดีและชื่นชมในความสำเร็จ รวมทั้งความตั้งใจของนักศึกษาทุกคนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป สำหรับผลการประกวดประเภทต่างๆ มีดังนี้

การประกวดนางนพมาศ
รางวัลชนะเลิศ ปวีณา สระทองหน  
รองชนะเลิศอันดับ ๑ นางสาวสุวรรณี  อุ้ย  (คณะศึกษาศาสตร์ มข.)
รองชนะเลิศอันดับ ๒ นางสาวปารียาพร ป้อมจักรศิลป์ (คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.)
รางวัลชมเชย ๒ รางวัล นางสาวศิริลักษณ์  ภู่ภักดี (คณะวิทยาการจัดการ) และนางสาวเกศศิณีย์ เหล็กจารย์ (คณะวิทยาศาสตร์ มข.)

การประกวดขบวนแห่
รางวัลชนะเลิศ คณะแพทยศาสตร์  รับเงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ พร้อมถ้วยรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ คณะสาธารณสุขศาสตร์  รับเงินรางวัล ๑๓,๐๐๐ พร้อมถ้วยรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ คณะศึกษาศาสตร์ รับเงินรางวัล ๑๑,๐๐๐ พร้อมถ้วยรางวัล
รางวัลชมเชย ๕ รางวัล คณะวิทยาศาสตร์, คณะเทคนิคการแพทย์,คณะศิลปกรรมศาสตร์, คณะวิทยาการจัดการ, คณะเกษตรศาสตร์

การประกวดกระทง

กระทงขนาดใหญ่ ประเภทศิลปวัฒนธรรมประยุกต์
รางวัลชนะเลิศ คณะแพทยศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ คณะศึกษาศาสตร์
รางวัลชมเชย ๒ รางวัล คณะสัตวแพทยศาสตร์ และองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประเภทอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
รางวัลชนะเลิศ คณะวิทยาศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ คณะสาธารณสุขศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ คณะศิปกรรมศาสตร์
รางวัลชมเชย ๒ รางวัล คณะทันตแพทยศาสตร์ และวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

กระทงขนาดเล็ก
ประเภทศิลปวัฒนธรรมประยุกต์

รางวัลชนะเลิศ นายรัฐชัย สร้อยรัตน์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ บายศรี ตานีศรีสยาม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  วงโปงลางสินไซ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มข.
รางวัลชมเชย ๒ รางวัล นางสาวอรทัย  ไชยพร และคณะวิศวกรรมศาสตร์
ประเภทอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
รางวัลชนะเลิศ บัณฑิตวิทยาลัย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ นางสาวอรทัย ไชยพร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ บายศรี ตานีศรีสยาม
รางวัลชมเชย ๒ รางวัล คณะแพทยศาสตร์ และสถาบันพัฒนาทรัพยากร

วรัญญู  ดอนเหนือ:ภาพ/ข่าว
กองสื่อสารองค์กร มข.:ภาพ

วรัญญู ดอนเหนือ /บันทึก

Q & A
 
Name:
Email:
Question: