รับสมัครทุนการศึกษาภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558
ทุนการศึกษาภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา 2558

คุณสมบัติเบื้องต้น


   1.  เป็นนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการระดับปริญญาตรี    ทุกชั้นปี    ทุกสาขาวิชา    ทั้งภาคปกติ  และภาคสมทบ

   2.  เคยได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ มาก่อน  ก็สามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาครั้งนี้ได้ เช่น ทุนการศึกษาประเภทต่อเนื่องก็สามารถยื่นความประสงค์ได้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการพิจารณาทุนทั้งระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัยพิจารณาตามความเหมาะสม

   3.  เคย หรือ กำลังกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา  กยศ.  หรือ  กรอ.   ก็สามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาครั้งนี้ได้

   4.  มีความประพฤติเรียบร้อย  เป็นสุภาพชน   ปฏิบัติตนตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

   5.  เรียนดี  และ มีฐานะยากจน  

        หมายเหตุ  ข้อ 4 , 5  ให้ นศ.ใช้ดุลยพินิจตนเองและหลักจริยธรรมเป็นเกณฑ์พิจารณาตนเองก่อนตัดสินใจสมัครขอรับทุนการศึกษาครั้งนี้

 
การส่งใบสมัคร  

          ให้ส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลอย่างสมบูรณ์ พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว
และแนบใบรายงานผลการเรียน  1 ชุด  ส่งได้ที่ตู้รับใบสมัคร(ตู้สีแดง) บริเวณทางขึ้นบันไดชั้น 1  ข้างๆ ลิฟท์  อาคารMS. 01  ใน วันที่  10 – 30 มกราคม 2559

ใบรายงานผลการเรียนนักศึกษาสามารถขอใบรายงานผลการเรียนได้ที่สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ (ชื่อเดิม : สำนักทะเบียนฯ) ชั้น 1 อาคารพิมล กลกิจ ค่าธรรมเนียม  5 บาท (ระดับผลการเรียนของนักศึกษาให้ใช้ผลการเรียนที่เป็นปัจจุบันที่สุดซึ่งผลการเรียนในแต่ละวิชาแสดงผลยังไม่ครบทุกวิชาก็ไม่เป็นไร)

การประกาศผลรายชื่อผู้เข้าสัมภาษณ์ และ ผู้ไม่ต้องเข้าสัมภาษณ์ 

          ประกาศติดบอร์ดงานพัฒนานักศึกษา  ณ  บอร์ดทางขึ้นบันไดชั้น 1  อาคาร MS.01 
วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559   เวลา 16.00 น.    
            (ผู้ที่ไม่ต้องเข้าสัมภาษณ์คัดเลือก  ไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์การรับทุนฯ  แต่จะพิจารณาข้อมูลตามใบสมัครทุนฯ โดยไม่ต้องสัมภาษณ์เพิ่มเติม)


การสัมภาษณ์คัดเลือก   ณ  ห้องงานพัฒนานักศึกษา ชั้น 1  อาคารMS.01

นศ. รหัส 55+รหัส 58   : วันพุธที่ 10 ก.พ. 59 เวลา 09.00 - 11.00 น. หรือ 13.30-15.00 น.

นศ. รหัส 56 : วันพฤหัสบดีที่ 11 ก.พ. 59 เวลา 09.00 - 11.00 น. หรือ 13.30-15.00 น.

นศ. รหัส 57 หรืออื่น ๆ : วันศุกร์ที่ 12 ก.พ. 59 เวลา 09.00 - 11.00 น. หรือ 13.30-15.00 น.

(นักศึกษาที่ไม่มาสัมภาษณ์ตามวันและเวลาที่กำหนดโดยไม่มีการแจ้งงานพัฒนานักศึกษาล่วงหน้า ถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ในการพิจารณาทุนการศึกษาในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558)


การประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา 

          ประกาศติด ณ  บอร์ดงานพัฒนานักศึกษา ข้างทางขึ้นบันไดชั้น 1  อาคาร MS.01 
วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559        

ประเภทและจำนวนของทุนการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

1. เงินทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ มูลค่าทุนละ 10,000 บาท    คณะฯ ได้รับจัดสรรประมาณ 30-40  ทุน

2. เงินทุนเอกชนส่วนกลาง มูลค่าทุนละ  3,000 - 30,000 บาท        คณะฯ ได้จัดสรรไว้ประมาณ  20-30 ทุน

3. เงินทุนคณะวิทยาการจัดการ มูลค่าทุนละ  5,000 - 10,000 บาท            คณะฯ ได้จัดสรรไว้ประมาณ  20-30 ทุน

          (จำนวนทุนและมูลค่าทุน อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ)

วรัญญู ดอนเหนือ /บันทึก

Q & A
 
Name:
Email:
Question: