นศ.วจก.รับทุนการศึกษาไทยออยล์
        เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 ณ ห้องกัลปพฤกษ์ 4 อาคารศิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบทุนการศึกษาเพื่อนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 2 ทุน จำนวนทุนละ 30,000 บาท ซึ่งในการรับมอบทุนครั้งนี้ มีนักศึกษาจากคณะวิทยาการจัดการเข้ารับทุนการศึกษาดังกล่าว ได้แก่ นางสาวณัฐกานต์ ราชแก้ว ชั้นปีที่ 4 สาขาบัญชี โดยในพิธี คุณกิตติพัฒน์ ดารากร ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และ รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นเกียรติมอบทุนการศึกษาและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาให้ตั้งใจเรียนและประพฤติตนเป็นคนดีและคนเก่งในสังคม กลับไปพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เยาวชนรุ่นต่อๆ ไปอีกด้วย
วรัญญู  ดอนเหนือ : ข่าว/ภาพ

วรัญญู ดอนเหนือ /บันทึก

Q & A
 
Name:
Email:
Question: