วจก.มข.เปิดตัว Event Station บริษัทจำลองสุดเจ๋ง ฟูมฟักออแกไนซ์เซอร์มืออาชีพ อย่างเป็นทางการ

        
         เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมเปิดตัวบริษัทจำลอง Event Station ภายใต้ชื่องาน  "Hotel and Event, KKU Grand Opening Event Station Company 2016" โดยในการกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัชฎา ตั้งวงค์ไชย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน
         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัชฎา ตั้งวงค์ไชย กล่าวว่า  ดังที่ทราบกันดีแล้วว่า ธุรกิจทางด้านโรงแรมและอีเว้นท์มีบทบาทที่สำคัญในจังหวัดขอนแก่นเป็นอย่างมากในปัจจุบัน อันเนื่องมาจากจังหวัดขอนแก่นได้รับการคัดเลือกให้เป็น MICE City ของภาคอีสาน ซึ่งหมายถึงการเพิ่มขึ้นของการจัดงานประชุม สัมมนา และนิทรรศการ ซึ่งจะดึงดูดผู้คนจากต่างจังหวัด ต่างประเทศที่จะเดินทางเข้ามาร่วมงานอีเว้นท์ในจังหวัด อันจะส่งผลดีต่อการเติบโตและขยายตัวของเศรษฐกิจในทุกภาคส่วน ดังนั้นการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านบุคลากรในจังหวัดจึงมีความจำเป็นอย่างมาก  โดยเฉพาะการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัย  ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ตระหนักถึงความสำคัญและได้เตรียมความพร้อมโดยการเปิดสาขาการจัดการโรงแรมและอีเว้นท์เมื่อปี 2556 ที่ผ่านมา
    “สำหรับบริษัทอีเว้นท์ สเตชั่น ทางมหาวิทยาลัยมีความยินดีและถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่นักศึกษาจะได้พัฒนาความรู้ความสามารถ เพิ่มพูนประสบการณ์จากการได้ลงมือปฏิบัติจริง  และเมื่อสำเร็จการศึกษา นักศึกษาสามารถเป็นบุคลากรในสายงานอีเว้นท์ที่มีคุณภาพได้  ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยพร้อมที่จะให้การผลักดัน ส่งเสริมบริษัทอีเว้นท์ สเตชั่นให้ประสบความความสำเร็จยิ่งๆขึ้นไป เพื่อให้ตรงตามความหมายของตราประจำมหาวิทยาลัยที่ว่า ‘วิทยา จริยา ปัญญา’ ” ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการถ่ายทอดเทคโนโลยีกล่าวเพิ่มเติม
            รองศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ สุวชาติ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า คณะฯ มีการเรียนการสอนหลักสูตรการจัดการโรงแรมและอีเว้นท์ ซึ่งการจัดตั้งบริษัทจำลองอีเว้นท์ สเตชั่น โดยนักศึกษาสาขาการโรงแรมและอีเว้นท์ ภายใต้การดูแลและให้คำปรึกษาของอาจารย์ประจำสาขา โดยเป็นบริษัทจำลองที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับจัดงานอีเว้นท์ต่างๆในสถานการณ์จริง   ซึ่งทางคณะฯ ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง  ทั้งทางด้านหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน  เพิ่มโอกาสการทำงานให้กับนักศึกษา และประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในองค์กรและหน่วยงาน เพื่อเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ทางวิชาชีพให้กับนักศึกษาก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา และสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปทำงานได้จริงในวงการธุรกิจอีเว้นท์ในอนาคต  
     นางสาววรางคณา พยอมหอม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการจัดการโรงแรมและอีเว้นท์ และผู้ที่ได้รับหน้าที่เป็น “ผู้จัดการทั่วไป” บริษัทจำลองอีเว้นท์ สเตชั่น เผยว่า บริษัทอีเว้นท์ สเตชั่น เป็นบริษัทจำลองที่ดำเนินงานโดยนักศึกษา  ให้บริการงานทางด้านงานอีเว้นท์ ไม่ว่าจะเป็นการรับจัดงานประชุม สัมมนา งานเลี้ยง รับออกแบบและตกแต่งบู้ท จัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม รับจัด incentive program และจัดหาพนักงานสำหรับปฏิบัติงานอีเว้นท์  โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริม พัฒนาความรู้ความสามารถ ตลอดจนทักษะต่างๆที่จำเป็นต้องมีในการจัดงานอีเว้นท์แต่ละงานแก่นักศึกษา     เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ทางวิชาชีพก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา     สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปฏิบัติได้จริงในวงการธุรกิจอีเว้นท์ในอนาคต  
     “เราสามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าจากผลงานที่ยอดเยี่ยม   จากการเริ่มก่อตั้งบริษัทเมื่อเดือนมกราคม 2558 ที่ผ่านมา สมาชิกแรกเริ่มมีจำนวน 62 คน และมีแผนในการสานต่อบริษัทจากรุ่นสู่รุ่น และในโอกาสนี้ นามของตัวแทนบริษัทฯ ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการจัดงานและสนับสนุนบริษัทมาอย่างต่อเนื่อง เป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นอย่างมาก รวมถึงขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนในการประชาสัมพันธ์ตลอดระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมา” วรางคณากล่าวเสริม
     นอกเหนือจากงานเปิดตัวบริษัทอีเว้นท์ สเตชั่นแล้ว  ยังมีกิจกรรม “Open house เปิดบ้านมอขอ การโรงแรมและอีเว้นท์ ครั้งที่ 1” กิจกรรมเปิดบ้านให้ความรู้ โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การจัดโต๊ะสำหรับงานเลี้ยง  การจัดดอกไม้  การโชว์การทำอาหาร  การสาธิตการชงเครื่องดื่ม  การโชว์พับผ้าขนหนูในแบบต่างๆ  การพาเยี่ยมชมห้องจำลองโรงแรมแบบต่างๆ  การสาธิตปูเตียง  นอกจากนี้ยังมีบูธประชาสัมพันธ์ที่ให้บริการข้อมูลด้านหลักสูตรการเรียนการสอนของสาขา  เกณฑ์การรับเข้าศึกษาต่อในสาขา และการเตรียมความพร้อมก่อนจะเรียนสาขาการโรงแรมและอีเว้นท์ไว้อย่างน่าสนใจ ทั้งนี้งานได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา และผู้ประกอบการในจังหวัดเข้าร่วมอย่างคับคั่ง


วรัญญู  ดอนเหนือ:ภาพ/ข่าว

วรัญญู ดอนเหนือ /บันทึก

Q & A
 
Name:
Email:
Question: