บริหารธุรกิจและการบัญชี จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

        

           การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) นับวันจะถูกนามาสร้างกระแสให้มีบทบาทในการสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศทั่วโลกมากยิ่ง และในประเทศไทยได้นํามากำหนดเป็นนโยบายของรัฐบาล
ซึ่งกล่าวถึงเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ที่มีจุดประสงค์จะสร้างมูลค่าจากสิ่งที่มีอยู่และมุ่งเน้นในการสร้างคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่นักท่องเที่ยว สามารถมีส่วนร่วมและสร้างประสบการณ์ใหม่ที่ไดรับจากการเดินทางท่องเที่ยวในแหล่งต่างๆผ่านรูปแบบการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน

          เช่นเดียวกับคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีการส่งเสริมในเรื่องการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) โดยเมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้มีการจัดกิจกรรม “Khon Kaen : Creative Tourism ฟังเสียงแคน แดนผ้าไหม กินไก่ย่าง” กิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์การสร้างมูลค่าการท่องเที่ยว ให้กับประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชน และเอกลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้ภายในงานมีการบูธจัดแสดงสินค้า อาหาร และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของจังหวัดขอนแก่น นอกจากนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ราตรีศรีวิไล บงสิทธิพร (หมอลำราตรี ศรีวิไล) ดอกเตอร์หมอลำคนแรก ร่วมแสดงหมอลำกลอนในงานดังกล่าวด้วย
          ดร.ดลฤทัย โกวรรธนกุล อาจารย์ประจำกลุ่มการจัดการการท่องเที่ยว กล่าวว่า การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ถูกกล่าวขานในวงสังคมอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน โดยเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือนได้พัฒนา หรือได้ใช้ศักยภาพหรือความสามารถด้านแนวคิดสร้างสรรค์ของนักท่องเที่ยว เข้าไปมีส่วนร่วมอย่างมุ่งมั่นต้งใจในวิถีทาง และประสบการณ์เรียนรู้ซึ่งเป็นสิ่งที่ทํากันอยู่เป็นประจําของผู้คนในท้องถิ่นของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ 
          “สำหรับกลุ่มสาขาการจัดการท่องเที่ยว เราได้ส่งเสริมในการสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ที่สามารถนำเอาองค์ความรู้ ไปพัฒนา ต่อยอด ขยาย เชื่อมโยง และส่งผลให้เกิดต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่ยั่งยืนในประเทศไทย  โดยที่เราได้มีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนทางด้านการบริหารจัดการองค์กรการท่องเที่ยวที่เข้มข้นทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติ ซึ่งมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีทางด้านการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างลึกซึ้ง มีวิสัยทัศน์ด้านการประกอบการธุรกิจ มีความรู้ความสามารถในทฤษฎีทางการท่องเที่ยวโดยการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆพร้อมประยุกต์ความรู้เหล่านั้นมาแก้ไขปัญหาในการดำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังเป็นการผลักดันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น สู่การเป็นประเทศไทย 4.0” ถือเป็นการพัฒนา “เครื่องยนต์เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่” (New Engines of Growth) ด้วยความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม” โดยใช้นวัตกรรม และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์ 043-202401” ดร.ดลฤทัยกล่าวทิ้งท้าย
 
 
วรัญญู  ดอนเหนือ:ข่าว
สาขาการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ : ภาพ

วรัญญู ดอนเหนือ /บันทึก

Q & A
 
Name:
Email:
Question: