บริหารธุรกิจและการบัญชี จัดอบรมเสริมเศรษฐกิจฐานราก          คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรม “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจฐานราก” โครงการเพื่อพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้และนวัตกรรมในหน่วยงานและระดับบัณฑิตศึกษา ในด้านงานวิจัยตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ในมิติของชุมชนพื้นฐาน รวมถึงเพื่อสร้างเครือข่ายผู้บริหารชุดโครงการวิจัยและนวัตกรรมการวิจัยต่างๆ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ รองศาสตราจารย์สมพร อิศวิลานนท์ นักวิชาการอาวุโสจากสถาบันคลังสมองของชาติ, ดร.อำพล อาภาธนากร ผู้จัดการโครงการ จากสำนักนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิรชญา มณีเนตร หัวหน้ากลุ่มวิชาการท่องเที่ยว จาก คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิรชญา มณีเนตร หัวหน้ากลุ่มวิชาการท่องเที่ยวและผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า ปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจฐานราก โดยนโยบาย “สานพลังประชารัฐสร้างเศรษฐกิจฐานราก” เพื่อดำเนินโครงการใน 3 ลักษณะ คือ โครงการขับเคลื่อนความร่วมมือสร้างเศรษฐกิจฐานราก โครงการ 1 ตำบล 1 เอสเอ็มอี เกษตร และโครงการเชื่อมโยงการค้าปลีกสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชนและการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามในการสร้างเกิดความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจฐานราก ต้องทำเป็นระบบและมีการวางแผนการจัดการที่ดีเพื่อให้แต่ละชุมชนสามารถใช้ฐานทรัพยากรเดิมที่ชุมชนที่อยู่ ได้แก่ ฐานทรัพยากรธรรมชาติ ฐานภูมิปัญญาและฐานองค์กรการเงินชุมชนมาใช้ในการยกระดับเศรษฐกิจในชุมชนได้ โดยอาศัยงานวิจัยฐานรากเป็นฐานเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป
     ทั้งนี้การอบรมจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องสัมมนา 2 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับความสนใจจากนักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมอบรมอย่างคับคั่ง

วรัญญู  ดอนเหนือ:ภาพ/ข่าว


วรัญญู ดอนเหนือ /บันทึก

Q & A
 
Name:
Email:
Question: