2016 Fall Exchange Program


คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รับสมัครนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี เพื่อร่วมโครงการ
2016 Fall Exchange Program ณ Far East University ประเทศเกาหลีใต้
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 (สิงหาคม - ธันวาคม 2559)
- ทางคณะฯ สนับสนุนค่าเครื่องบินไปกลับและค่าประกันสุขภาพในต่างประเทศ (ทั้งหมดจำนวน 2 ทุน)

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
1.ใบสมัคร (รับได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์)
2.ทรานสคริปต์ (ภาษาอังกฤษ)
3.เอกสารรับรองการเป็นนักศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
4. หากมีเอกสารรับรองการทดสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC / TOEFL / ELTS /TOPIK จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ


********หมดเขตรับสมัคร วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณรัตติยา วิเศษผง (พี่เจี๊ยบ)
งานวิเทศสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชั้น 2 อาคาร MS.01 สำนักงานคณบดี
โทร. 043202401 ต่อ 48036

วรัญญู ดอนเหนือ /บันทึก

Q & A
 
Name:
Email:
Question: