บริหารธุรกิจและการบัญชี ถ่ายทอดความรู้ เพิ่มศักยภาพโฮมสเตย์


          คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการ “เสริมสร้างศักยภาพการจัดการที่พักสัมผัสวัฒนธรรม (Home-stay) ชุมชนแก่งละว้า อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น” โครงการเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านต่างๆอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน ไม่ว่าเป็นเรื่องของจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว การบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน การวางกลยุทธ์การตลาด การศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ตลอดจนการพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อสร้างอัตลักษณ์ที่น่าสนใจ โดยใช้การท่องเที่ยวต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงเชิงบูรณาการในรูปแบบโฮมสเตย์ท้องถิ่นเป็นต้นแบบ ทั้งนี้โครงการมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจและการบริหารจัดการท่องเที่ยว จากคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิรชญา มณีเนตร หัวหน้ากลุ่มวิชาการท่องเที่ยว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีย์  นัยพินิจ หัวหน้ากลุ่มวิชาการจัดการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต สวรรยาวิสุทธิ์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการตลาด และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุธพงษ์ ลาภเจริญ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการท่องเที่ยว ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการดังกล่าว
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิรชญา มณีเนตร หัวหน้ากลุ่มวิชาการท่องเที่ยวและหัวหน้าโครงการ กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดขนาดใหญ่ที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น มีการท่องเที่ยวเกี่ยวกับอารยธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี และระบบนิเวศวัฒนธรรมอีสานในเขตพื้นที่ “ร้อยเอ็ดสารสินธุ์” โดยเฉพาะชุมชนแก่งละว้า อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่เป็นพื้นที่ชุมน้ำขนาดใหญ่ ทำให้มีทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่หลากหลายอยู่ในบริเวณศูนย์กลางของภาคอีสาน
           “จากศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่นนั้น ก่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่และชุมชนให้ชุมชนสามารถรองรับการท่องเที่ยวอย่างจริงจัง ซึ่งการจัดการที่พักสัมผัสวัฒนธรรม (Home-stay) เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะสามารถพัฒนาศักยภาพและรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมถึงภาครัฐและเอกชนในเชิงบูรณาการ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว ซึ่งส่งผลให้การดำเนินชีวิตของประชาชนในชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไปทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดการสร้างอาชีพและสร้างงานให้คนในระดับภูมิภาค โดยการใช้เอกลักษณ์ชนบทไทยไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของไทย ให้กลายเป็นทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่สามารถสร้างเม็ดเงินให้ชุมชนท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน”
          ทั้งนี้การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับความสนใจจากประชาชนในชุมชนแก่งละว้า เข้าร่วมอบรมเพื่อนำความรู้และทักษะเกี่ยวกับการบริหารจัดการการท่องเที่ยวไปปรับใช้กับชุมชนท่องเที่ยวของตนเองอย่างคับคั่ง
วรัญญู  ดอนเหนือ:ภาพ/ข่าว

วรัญญู ดอนเหนือ /บันทึก

Q & A
 
Name:
Email:
Question: