บริหารธุรกิจและการบัญชี จัดอบรมพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์ Edpex

                 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัด "อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์ Edpex" โครงการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ และสามารถนำเกณฑ์ไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารองค์กรเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การทางการศึกษาให้มีผลลัพธ์ดีขึ้นตามเป้าหมายที่สถาบันต้องการ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญศรี เจริญวานิช รักษาการแทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี เป็นประธานเปิดงานและกล่าวต้อนจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ รองศาสตราจารย์ ดร.รัชพล สันติวรากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้โครงการจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 6

ข่าว/ภาพ : วรัญญู  ดอนเหนือ

วรัญญู ดอนเหนือ /บันทึก

Q & A
 
Name:
Email:
Question: