ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาประเภท ก ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559

คุณสมบัติเบื้องต้น

   1.  เป็น นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ระดับปริญญาตรี    ชั้นปี 1 เท่านั้น (นักศึกษารหัส 59)

   2.  เคยได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ มาก่อน  ก็สามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาครั้งนี้ได้ เช่น ทุนการศึกษาประเภทต่อเนื่องก็สามารถยื่นความประสงค์ได้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการพิจารณาทุนทั้งระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัยพิจารณาตามความเหมาะสม

   3.  เคย หรือ กำลังกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา  กยศ.  หรือ  กรอ.   ก็สามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาครั้งนี้ได้

   4.  มีความประพฤติเรียบร้อย  เป็นสุภาพชน   ปฏิบัติตนตามระเบียบข้อบังคัมหาวิทยาลัยขอนแก่น

   5.  เรียนดี  และ มีฐานะยากจน  

        หมายเหตุ  ข้อ 4 , 5  ให้ นศ.ใช้ดุลยพินิจตนเองและหลักจริยธรรมเป็นเกณฑ์พิจารณาตนเอง 

                        ก่อนตัดสินใจสมัครขอรับทุนการศึกษาครั้งนี้

 

การส่งใบสมัคร      ให้ส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลอย่างสมบูรณ์ พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว

                        และแนบใบรายงานผลการเรียน  1 ชุด ส่งได้ที่ตู้รับใบสมัคร(ตู้สีแดง) บริเวณทาง

ขึ้นบันไดชั้น 1  ข้างๆ ลิฟท์  อาคารMS. 01    

ใน ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 สิงหาคม 2559

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ วันที่ 17 สิงหาคม 2559

            ณ บอร์ดกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หรือ https://sac.kku.ac.th/

ใบรายงานผลการเรียน

þ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สามารถใช้ใบรายงานผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ที่เรียกว่า แบบ ปพ.1 (เอกสารประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ได้

 

การสัมภาษณ์คัดเลือก     ห้องประชุมชั้น 2 กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 18-19 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 - 11.00 . หรือ 13.30-15.00 น.

 

(นักศึกษาที่ไม่มาสัมภาษณ์ตามวันและเวลาที่กำหนดโดยไม่มีการแจ้งงานพัฒนานักศึกษาล่วงหน้า ถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ในการพิจารณาทุนการศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559)

การประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา  

        ประกาศติด ณ  บอร์ดงานพัฒนานักศึกษา ข้างทางขึ้นบันไดชั้น 1  อาคาร MS.01  

วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559

เสริมพงษ์ พรมลี /บันทึก

Q & A
 
Name:
Email:
Question: