ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาประเภท ข ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559

ทุนการศึกษาประเภท ข  ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2559

คุณสมบัติเบื้องต้น

   1.  เป็นนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีระดับปริญญาตรี    ทุกชั้นปี    ทุกสาขาวิชา    ทั้งภาคปกติ  และภาคสมทบ

   2.  เคยได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ มาก่อน  ก็สามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาครั้งนี้ได้ เช่น ทุนการศึกษาประเภทต่อเนื่องก็   สามารถยื่นความประสงค์ได้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการพิจารณาทุนทั้งระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัยพิจารณาตามความ   เหมาะสม ยกเว้นนักศึกษาที่ได้รับทุนตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับที่ 1044/2559

   3.  เคย หรือ กำลังกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา  กยศ.  หรือ  กรอ.   ก็สามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาครั้งนี้ได้

   4.  มีความประพฤติเรียบร้อย  เป็นสุภาพชน   ปฏิบัติตนตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

   5.  เรียนดี  และ มีฐานะยากจน  

หมายเหตุ  ข้อ 4 , 5  ให้ นศ.ใช้ดุลยพินิจตนเองและหลักจริยธรรมเป็นเกณฑ์พิจารณาตนเอง ก่อนตัดสินใจสมัครขอรับทุนการศึกษาครั้งนี้

 

การส่งใบสมัคร         ให้ส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลอย่างสมบูรณ์ พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว

                             และแนบใบรายงานผลการเรียน  1 ชุด        ส่งได้ที่ตู้รับใบสมัคร(ตู้สีแดง) บริเวณทางขึ้น

บันไดชั้น 1  ข้างๆ ลิฟท์  อาคารMS. 01  ใน วันที่  1 – 22 สิงหาคม 2559

 

ใบรายงานผลการเรียน

***นักศึกษาสามารถขอใบรายงานผลการเรียนได้ที่สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ (ชื่อเดิม : สำนักทะเบียนฯ)           ชั้น 1 อาคารพิมล กลกิจ ค่าธรรมเนียม  5 บาท (ระดับผลการเรียนของนักศึกษาให้ใช้ผลการเรียนที่เป็นปัจจุบันที่สุดซึ่งผลการเรียนในแต่ละวิชาแสดงผลยังไม่ครบทุกวิชาก็ไม่เป็นไร)

***นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สามารถใช้ใบรายงานผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เรียกว่า

แบบ ปพ.1 (เอกสารประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ได้

 

การประกาศผลรายชื่อผู้เข้าสัมภาษณ์ และ ผู้ไม่ต้องเข้าสัมภาษณ์  

          ประกาศติดบอร์ดงานพัฒนานักศึกษา    บอร์ดทางขึ้นบันไดชั้น 1  อาคาร MS.01  

          วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559   เวลา 16.00 น.         

            (ผู้ที่ไม่ต้องเข้าสัมภาษณ์คัดเลือก  ไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์การรับทุนฯ  แต่จะพิจารณาข้อมูลตามใบสมัครทุนฯ โดยไม่ต้องสัมภาษณ์เพิ่มเติม)

 

การสัมภาษณ์คัดเลือก     ห้องงานพัฒนานักศึกษา ชั้น 1  อาคารMS.01

นศ. รหัส 56 และ รหัส 59         :วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2559    :เวลา 09.00 - 11.00 น. หรือ 13.30-15.00 น.

นศ. รหัส 57                        :วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559        :เวลา 09.00 - 11.00 น. หรือ 13.30-15.00 น.

นศ. รหัส 58 หรือรหัสอื่น ๆ        :วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559  :เวลา 09.00 - 11.00 น. หรือ 13.30-15.00 น.

(นักศึกษาที่ไม่มาสัมภาษณ์ตามวันและเวลาที่กำหนดโดยไม่มีการแจ้งงานพัฒนานักศึกษาล่วงหน้า ถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ในการพิจารณาทุนการศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559)

การประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา  

          ประกาศติด ณ  บอร์ดงานพัฒนานักศึกษา ข้างทางขึ้นบันไดชั้น 1  อาคาร MS.01  

วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 

           

ประเภทและจำนวนของทุนการศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

1. เงินทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ มูลค่าทุนละ 10,000 บาท            คณะฯ ได้รับจัดสรรประมาณ 30-40  ทุน

2. เงินทุนเอกชนส่วนกลาง มูลค่าทุนละ  3,000 - 30,000 บาท    คณะฯ ได้จัดสรรไว้ประมาณ  20-30 ทุน

3. เงินทุนคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มูลค่าทุนละ  5,000 - 10,000 บาท  คณะฯ ได้จัดสรรไว้ประมาณ  20-30 ทุน

          (จำนวนทุนและมูลค่าทุน อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี)

เสริมพงษ์ พรมลี /บันทึก

Q & A
 
Name:
Email:
Question: