บริหารธุรกิจและการบัญชี ปลูกฝัน “สาธิตมอดินแดง” สร้างแรงบันดาลใจ สู่รั้ว มข.        เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ที่เข้าเยี่ยมชมและรับการแนะแนวการศึกษาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย จันทร์จรัส รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ดร.อานนท์ คำวรณ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ พร้อมบุคลากรคณะฯ ร่วมต้อนรับ
         รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย จันทร์จรัส รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า คณะฯ เป็นสถาบันความรู้ ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีจัดการศึกษาที่หลากหลายสาขาเพื่อตอบสนองความต้องการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมประเทศ สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาในรูปแบบใหม่ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งในแต่ละหลักสูตรจะมีสาขาต่างๆ ให้เลือกและตามความถนัด โดยมีโครงสร้างหลักสูตรที่พัฒนาให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับเป้าหมาย
            “คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ได้เปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา โดยในระดับปริญญาตรี มีทั้งสิ้น 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน สาขาการตลาด สาขาการจัดการ สาขาการจัดการการโรงแรมและอีเว้นท์ สาขาการจัดการการท่องเที่ยว และ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ซึ่งทั้งล้วนเป็นศาสตร์ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน เพราะสามารถประยุกต์ทักษะความสามารถในการทำงานได้ในทุกๆ สาขาอาชีพ เปิดโอกาสในการทำงานที่หลากหลายมากขึ้น ด้วยทักษะความรู้ความสามารถที่มีความหลากหลายนั่นเองที่เป็นที่ต้องการของนายจ้าง นอกจากนี้ที่ผู้สำเร็จการศึกษาด้านบริหารธุรกิจและบัญชี ยังได้สั่งสมความรู้และทักษะในการที่จะประกอบธุรกิจส่วนตัวในภายภาคหน้าอีกด้วย สำหรับนักเรียนที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ทั้งแบบโควตา และแอดมิชชั่น สามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาและคุณสมบัติการรับสมัครได้ที่ งานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์ 0 4320 2401 ต่อ 48008 และที่เว็บไซต์  https://ms.kku.ac.th, https://admissions.kku.ac.th หรือที่ www.facebook.com/kkbskku” รองคณบดีฝ่ายวิชาการกล่าวในท้ายที่สุด


วรัญญู  ดอนเหนือ:ภาพ/ข่าว

วรัญญู ดอนเหนือ /บันทึก

Q & A
 
Name:
Email:
Question: