KKBS CAREER SERVICE 2016โอกาสทองสำหรับนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษา หรือ จบการศึกษาแล้ว หรือ กำลังมองหางานอยู่ รวมไปถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจจะร่วมงานกับบริษัทชั้นนำของประเทศ
ได้งานก่อนจบ พบกันที่งาน
"KKBS CAREER SERVICE 2016"
วันที่ 27 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 - 15.00 น.  อาคาร 1 ชั้น 5 ห้องประชุม 1504  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้สนใจสมัครงานควรเตรียมเอกสารดังนี้
1.สำเนาบัตรประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาวุฒิการศึกษาหรือ Transcript
4.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว อย่างน้อย 2 รูป
5.เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆ ามดุลยพินิจของผู้สมัคร
จัดโดย
งานพัฒนานักศึกษา  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วรัญญู ดอนเหนือ /บันทึก

Q & A
 
Name:
Email:
Question: