คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมปูพื้นภาษาเวียดนาม เตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่สหกิจอาเซียน

         ปัจจุบันแม้ว่าภาษาอังกฤษจะเป็นภาษากลางที่สำคัญในการติดต่อสื่อสารต่างๆ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการเรียนภาษาต่างประเทศที่เป็นภาษาอื่นๆ โดยเฉพาะภาษาอาเซียน จะไม่มีความสำคัญ ซึ่งหากเรามองในระดับภูมิภาคอาเซียนก็จะพบว่า ประเทศเวียดนามกำลังเป็นประเทศคู่แข่งกับประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การค้า และศิลปวัฒนธรรมเป็นต้น และจะพบว่าบริษัทชั้นนำมากมายทั้งของไทยและต่างประเทศที่ขยายการลงทุนไปยังประเทศเวียดนามจำนวนมาก ด้วยเหตุดังกล่าว จึงได้มีแนวทางการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับประชากรของกลุ่มประเทศอาเซียนได้อย่างแท้จริง ผ่านกระบวนการที่เรียกว่า สหกิจศึกษา ซึ่งเป็นการสร้างประสบการณ์เรียนรู้ที่สำคัญของการศึกษาระดับปริญญาตรีในปัจจุบัน
         สำหรับปีการศึกษา 2559 นี้ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้จัดโครงการ “อบรมภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น” กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะในการฟังและพูดภาษาเวียดนามให้แก่นักศึกษาให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และที่สำคัญเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่โครงการสหกิจศึกษาอาเซียนของทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีพิธีเปิดเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 1-2 ชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายเหงียน กวาง วิงห์ กุงศลเวียดนาม เป็นประธานเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้ร่วมเข้าร่วมอบรม
           กุงศลเวียตนามกล่าวว่า “เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านภาษาในการเข้าร่วมสหกิจศึกษาอาเซียนของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอาเซียนให้มีความเจริญก้าวหน้า และแข่งขันได้ในระดับสากล รวมถึงขยายโอกาสให้กับประชาชนทั่วไปที่สนใจในการฝึกภาษาต่างประเทศ สถานกงศุลใหญ่เวียดนามประจำจังหวัดขอนแก่น และ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จึงได้ร่วมกันจัดโครงการอบรมภาษาเวียดนามขึ้น ซึ่งโครงการจะมี อาจารย์ระบิล  เกษตรทัต ประธานชมรมส่งเสริมภาษาเวียดนาม จังหวัดขอนแก่น และอาจารย์เจ้าของภาษาเป็นผู้ดำเนินการสอน ทั้งนี้มีเวลาระยะเวลาอบรม 30 ชั่วโมง เรียนทุกวันพุธและวันพฤหัสบดี ของทุกสัปดาห์ เริ่มเวลา 18.00 - 20.00 น. ณ ห้องประชุม 1-2 ชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี โดยเริ่มอบรมตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2559 - 29 ธันวาคม 2559 ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครเรียนแต่อย่างใด"
 
         สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณธัญญลักษณ์ ลิ้มทองกุล งานสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์ 043-202401 ต่อ 48012 หรือ 09 8210 0223 E-mail: thanli@kku.ac.th
 
 
วรัญญู  ดอนเหนือ:ข่าว/ภาพ

วรัญญู ดอนเหนือ /บันทึก

Q & A
 
Name:
Email:
Question: