จุดประกายฝัน ปั้นธุรกิจที่พักแรมอย่างสร้างสรรค์


โครงการจุดประกายฝัน.....ปั้นธุรกิจที่พักแรมอย่างสร้างสรรค์

(Creative Alternative Accommodation Startup)

หัวหน้าโครงการ รองศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ สุวชาติ

หลักการและเหตุผล

ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2559-2562 ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 คือ เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านวิจัย ในยุทธศาสตร์ด้านนี้ยังได้กระจายกลยุทธ์ในการเข้าถึงเป้าหมายอีกหลายกลยุทธ์ โดยในกลยุทธที่ 4 นั้นได้กล่าวไว้ว่า ให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การสร้างมูลค่าและการใช้ประโยชน์เพื่อสังคม นอกจากนี้แล้ว ในแผนยุทธศาสตร์ยังได้กำหนดพันธกิจที่ 4 ด้านการบริการวิชาการ ซึ่งกำหนดสาระสำคัญไว้ข้อหนึ่งว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัยและสาขาที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อพัฒนางานวิจัยให้เข้มแข็งและเกิดการบูรณาการกับการเรียนการสอนรวมถึงสร้างความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย และการสร้างเครือข่ายการให้บริการวิชาการกังองค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

          ดังนั้น คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี กลุ่มวิชาการโรงแรมและอีเว้นท์ จึงจัดทำโครงการบริการวิชาการ เรื่อง  จุดประกายฝัน.....ปั้นธุรกิจที่พักแรมอย่างสร้างสรรค์ (Creative Alternative Accommodation Startup) เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย ถ่ายทอดความรู้จากนักวิจัย นักวิชาการ เพื่อนำผู้ที่มีความสนใจจะประกอบธุรกิจด้านการบริการที่พักแรมทางเลือก ผู้ที่กำลังมองหาธุรกิจ ผู้ประกอบการธุรกิจบริการที่พักที่ต้องการพัฒนาธุรกิจของตนเองให้ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น นำมาเข้าสู่กระบวนการพัฒนาศักยภาพ ในการนี้ จะจัดให้มีนักวิชาการ ผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์ ได้สัมผัสกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยตรง และมีความชำนาญในด้าน Tour Operator, Marketing Communication via Social Media, Public Relations and Communications มาร่วมถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาแก่ผู้เข้ารับบริการวิชาการ ในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับบริการวิชาการมีแนวทางในการพัฒนาธุรกิจที่พักแรมทางเลือกให้มีความโดดเด่น สามารถสร้างจุดเด่นและจุดขาย สร้างแรงดึงดูดใจให้มีผู้เข้าพักตามเป้าหมายที่วางไว้และประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจเป็นต้นแบบในการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจบริการที่พักในประเทศไทยในการดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน อันเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการไทยและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันต่อไป

วัตถุประสงค์

1.เพื่อถ่ายทอดผลวิจัย/ความรู้ให้แก่ผู้สนใจ นำเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่พักแรมทางเลือก

2.เพื่อพัฒนาธุรกิจที่พักแรมทางเลือกสามารถสร้างจุดเด่นและจุดขาย

3.เพื่อสร้างต้นแบบธุรกิจที่มีศักยภาพให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด

4. เพื่อเชื่อมโยง สร้างเครือข่ายให้กับผู้ประกอบการในแวดธุรกิจบริการที่พัก ธุรกิจทัวร์ ธุรกิจการสื่อสารทางการตลาด

เป้าหมาย

จำนวนผู้สนใจเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่พักแรมอย่างน้อย 60 คน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการกิจการบริการที่พักทางเลือก สามารถใช้เป็นแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการบริการตรงตามความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

2.ช่วยลดความเสี่ยงในการดำเนินกิจการบริการที่พักทางเลือก เนื่องจากมีแนวทางในการดำเนินงานอย่างรอบคอบ ปลอดภัยจากการขาดทุนและดำเนินกิจการอยู่ในตลาดได้อย่างมั่นคง

3. เป็นการขยายตลาดบริการที่พักจากรูปแบบโรงแรมไปสู่ตลาดที่พักทางเลือก อันเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในระดับท้องถิ่น เป็นการเสริมสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับชุมชน เป็นส่วนขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจชุมชนที่ส่งผลต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ

4.เป็นแนวทางในการขยายฐานตลาดใหม่ให้แก่ธุรกิจบริการที่พัก เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนสถานบริการที่พักขนาดเล็ก อันนำไปสู่ความมีเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจในระดับประเทศต่อไป

กำหนดการโครงการจุดประกายฝัน....ปั้นธุรกิจที่พักแรมอย่างสร้างสรรค์

วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560

ณ ห้องเอราวัณ โรงแรมพูลแมน ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น

เวลา

กิจกรรม

วิทยากร

08.30 – 09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00 – 09.30 น.

จุดประกายฝัน...ปั้นธุรกิจที่พักแรมอย่างสร้างสรรค์

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ สุวชาติ

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มวิชาการโรงแรมและ  อีเว้นท์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

09.30 – 10.30 น.

Social Media กับธุรกิจโรงแรม

โดย นายจักรพรชัย วีรโพธิ์พงศ์

ตำแหน่ง หัวหน้างาน/ผู้จัดการ

10.30 – 10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.30 น.

Social Media กับธุรกิจโรงแรม

โดย นายจักรพรชัย วีรโพธิ์พงศ์

12.30 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.

การบริหารจัดการลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของธุรกิจโรงแรม

โดย นางสาวณัฏฐินี เกษสุวรรณ

ตำแหน่ง Public Relations and Communications Manager

14.30 – 14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.00 น.

การบริหารจัดการลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของธุรกิจโรงแรม

โดย นางสาวณัฏฐินี เกษสุวรรณ

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน คลิก

สัมฤทธิ์ มัสฉะ /บันทึก

Q & A
 
Name:
Email:
Question: