มข.จับมือมูลนิธิเพื่อนพึ่งภาฯตั้งศูนย์ธุรกิจหนุนเกษตรปลอดภัยไทยยั่งยืน

          ดร.นพ.พิชิต  สุวรรณประกร รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย กล่าวว่า  ในปี 2560 นี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ จะมีพระชนมายุ 60พรรษา เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ มูลนิธิฯจึงมีโครงการนำร่องส่วนใหญ่ในภาคอีสาน โดยมุ่งให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่ประสบอุทกภัย โดยสนับสนุนการทำนาแบบประณีตเพื่อนพึ่ง(ภา) ภายหลังน้ำลดจำนวนหลายพันไร่ รวมทั้งขยายความช่วยเหลือแก่ประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมร่วมภัยแล้ง โดยดำเนินโครงการต้นแบบชุมชนเกษตรอินทรีย์ยุคดิจิตัล และพึ่งพาตนเองได้โดยใช้วิถีเกษตรอินทรีย์ผนวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อส่งเสริมชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง สร้างศักยภาพในการพัฒนาประเทศไทยต่อไป
          รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเพื่อสังคมการเกษตรแบบประณีตเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) กล่าวว่า คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มียุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมอย่างมีคุณภาพ ซึ่งการดำเนินงานของมูลนิธิฯสอดคล้องอย่างยิ่งกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่มุ่งพัฒนาประโยชน์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอนุภาคลุ่มน้ำโขง
        “จากปณิธานของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเพื่อสังคมการเกษตรแบบประณีตเพื่อนพึ่ง(ภา) ที่ว่า สร้างสรรค์ บ่มเพาะ ต่อยอด สังคมเกษตรอินทรีย์ นี้ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาสในการดำเนินงานสำคัญเพื่อดูแลรับผิดชอบสังคม เชื่อมั่นว่าการผลักดันธุรกิจเพื่อสังคมด้วยการจัดการสมัยใหม่โดยใช้การเกษตรแบบประณีตเพื่อนพึ่ง(ภา)ร่วมกับวิถีเกษตรอินทรีย์และเทคโนโลยีดิจิตัลจะสร้าง สังคมเกษตรอินทรีย์ที่เข้มแข็งในระดับสากลต่อไป” รศ.ดร.เพ็ญศรี กล่าว

ข่าว/ภาพ : รวิพร สายแสนทอง

วรัญญู ดอนเหนือ /บันทึก

Q & A
 
Name:
Email:
Question: