KKBS REUNION อุ่นอุราใต้นภาไพลิน

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ชมรมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าเลือดฟ้าคราม  The KKBS REUNION PARTY 2017 อุ่นอุราใต้นภาไพลิน” ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี โดยมีศิษย์เก่าเข้าร่วมงานกว่า 200 คน

          กิจกรรมภายในเริ่มต้นด้วย คุณจำเริญ เรืองศรีอรัญ ประธานชมรมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ต่อด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีกล่าวเปิดงานพร้อมรับมอบเงินบริจาคจาก สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ (ปัจจุบันจัดตั้งเป็นชมรมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี) จำนวน 502,164.02 บาท ต่อด้วยงานเลี้ยงพบปะระหว่างศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน และคณาจารย์ ซึ่งเป็นไปอย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง ปิดท้ายด้วยพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติศิษย์เก่า พร้อมการบูม KKU - Management  และร้องเพลงวิทยาการร่วมใจ-ขวัญมอดินแดง ก่อนปิดงานด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นและประทับใจ
         

 

 

               สำหรับรางวัลศิษย์เก่ารางวัลเชิดชูเกียรติศิษย์เก่า ชมรมศิษย์เก่า คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการพิจารณาและคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติศิษย์เก่า คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ประจำปี 2560 ดังนี้

          รางวัลเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี

                    1) ด้านประสบความสำเร็จในวิชาชีพ

                    นายปรีดา ขจรโกวิทย์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการเงินการธนาคาร หรือ BA รุ่นที่ 3
                    ปีที่สำเร็จการศึกษา 2532 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารกลุ่มบริษัทในเครือ เอสพี บ้านคาร์แคร์ ธุรกิจ
                    ประดับยนต์ระดับประเทศ และตัวแทนจำหน่ายฟิล์ม 3
M (ประเทศไทย)

                    2) ด้านการทำประโยชน์เพื่อสังคม
                    ดร.กฤตยา อุทโธ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการเงินการธนาคาร หรือ
BA รุ่นที่ 8
                    ปีที่สำเร็จการศึกษา 2538 ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
                    ซึ่งมีประสบการณ์การทำงานและบริการชุมชนมากมาย เช่น ถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการธุรกิจและพัฒนา
                    ผลิตภัณฑ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้ประกอบการ ทำหน้าที่เป็น
Fellow ของมูลนิธิฟอร์ด (Ford  
                   Foundation) และมูลนิธิทุนการศึกษาเอเชีย (Asia Foundation Scholarship)

                    3) ด้านอุทิศตนเพื่อคณะฯ

                    นายเสฐียรพงษ์ พนิตพงศา จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว
                    คณะวิทยาการจัดการ หรือ
MS-HOT รุ่นที่ 23 ปีที่สำเร็จการศึกษา 2552 ปัจจุบันทำงานอิสระ (Freelance)
                    ด้านการจัดอีเวนต์ โดยเป็นผู้ที่ช่วยเหลือคณะในการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะการโชว์เชียร์ ในงานกีฬา
                    มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้รับรางวัลหลายปีติดต่อกัน

 

          รางวัลเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษา

                             นายทรงรัตน์ ยิ่งธงชัย จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ
                    หรือ
MBA-Mkt รุ่นที่ 1 ปีที่สำเร็จการศึกษา 2546 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่าย
                     ผู้บริหารศูนย์ปฏิบัติการขอนแก่น 2 ธนาคารกรุงไทย

 

 

ติดตามข่าวสารชมรมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ได้ที่ : https://www.facebook.com/KKBSALUMNI
วรัญญู  ดอนเหนือ : ข่าว

สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี: ภาพ