หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการธุรกิจบริการและการจัดงาน คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เกี่ยวกับเรา

ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มวิชา

รายละเอียดหลักสูตร

วิชาเอกการจัดการธุรกิจบริการและการจัดงาน

การรับเข้า

ข้อมูลการรับเข้าศึกษาต่อ

E-Brochure

ดาวน์โหลดเอกสารแนะนำหลักสูตร

ความโดดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรเน้นการเรียนการสอนบริหารจัดการธุรกิจบริการ ซึ่งได้แก่ อุตสาหกรรมโรงแรม อุตสากรรมการจัดการงานประชุมสัมมนา นิทรรศการ และแสดงสินค้า(อีเว้นท์) ทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยมีห้องปฏิบัติการเฉพาะด้านที่ได้มาตรฐาน เช่น ห้องปฏิบัติการโรงแรม ห้องปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่ม เป็นแหล่งบ่มเพาะองค์ความรู้ด้านบริการ นอกจากนี้นักศึกษาจะได้เข้าฝึกงานกับสถานประกอบการที่มีชื่อเสียง เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานอีกด้วย

แนวทางการประกอบอาชีพ

สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการและการจัดงาน อาทิ พนักงานโรงแรม, Event organizer, Professional conference organizer, Professional exhibition organizer เป็นต้น รวมถึงงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการ การวางแผน การจัดการ และการตลาดที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจอาหาร ธุรกิจภัตตาคาร งานจัดเลี้ยง การจัดงานประชุม และการจัดงานนิทรรศการ ตลอดจนอุตสาหกรรมบริการด้านต่างๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม
หลักสูตรอื่นๆ123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์  0 4320 2401, 0 4320 2342, 0 4320 2344
โทรสาร 0 4320 2402
โทรศัพท์ภายใน (ผ่านโอเปอร์เรเตอร์) 42249, 48000-48004
E-mail : kkbs@kku.ac.th 

porno - sikiş - türkçe porno - sex izle
Instagram facebook Youtube icon ISSUU icon LINE icon Twitter RSS Feed
copyright © 2017 Khon Kaen Business School. All right reserved.