หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เกี่ยวกับเรา

ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การรับเข้าศึกษา

ข้อมูลการรับเข้าศึกษาต่อ

E-Brochure

ดาวน์โหลดเอกสารแนะนำหลักสูตร

สมัครออนไลน์

ONLINE REGISTER

วิชาเอกการตลาด

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

วิชาเอกการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและไมซ์

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

วิชาเอกการเงิน

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

วิชาเอกการจัดการผู้ประกอบการ พาณิชย์และนวัตกรรม

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

วิชาเอกธุรกิจสุขภาพ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

วิชาเอกการจัดการธุรกิจบริการและการจัดงาน

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

วิชาเอกการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สนับสนุนเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและพัฒนาคุณภาพวิทยานิพนธ์ โดยจัดสรรทั้งคณะวิทยาการจัดการ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านโครงการทุนการศึกษาทั้งหมด 6 กลุ่ม ได้แก่ ....

รายละเอียดเพิ่มเติม
หลักสูตรอื่นๆ123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์  0 4320 2401, 0 4320 2342, 0 4320 2344
โทรสาร 0 4320 2402
โทรศัพท์ภายใน (ผ่านโอเปอร์เรเตอร์) 42249, 48000-48004
E-mail : kkbs@kku.ac.th 

porno - sikiş - türkçe porno - sex izle
Instagram facebook Youtube icon ISSUU icon LINE icon Twitter RSS Feed
copyright © 2017 Khon Kaen Business School. All right reserved.