หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ การประกอบการพาณิชย์ และนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เกี่ยวกับเรา

ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

บธ.บ. วิชาเอกการจัดการ การประกอบการพาณิชย์ และนวัตกรรม

การรับเข้า

ข้อมูลการรับเข้าศึกษาต่อ

E-Brochure

ดาวน์โหลดเอกสารแนะนำหลักสูตร

ความโดดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรมุ่งผลิตบัณฑิตเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นนักจัดการหรือนักบริหารที่มีความสามารถอันชาญฉลาดในการปรับตัวได้ทุกสถานการณ์ เรียกหลักสูตรอัจฉริยภาพแห่งการจัดการ “Quotient Management” ภายใต้รูปแบบการเรียนการสอนโดยกิจกรรมเป็นฐาน (Activity-based Learning, ABL) บูรณาการร่วมกันจากหลายศาสตร์ มุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติจริงจนเกิดความชำนาญ (Learning by Doing) มีความคิดสร้างสรรค์ และฝึกการแก้ไขปัญหาจากทั้งสถานการณ์จำลองและสถานการณ์จริง

แนวทางการประกอบอาชีพ

สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในภาครัฐและเอกชน โดยสามารถรับผิดชอบงานด้านการควบคุมคุณภาพภายในองค์กร การจัดการระบบการทำงาน และระบบสินค้าคงคลัง แนวทางการประกอบอาชีพ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานบริหารองค์กรธุรกิจทั้งภาครัฐบาลและเอกชน, ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการฝ่าย/แผนกวางแผนและพัฒนาองค์การ, นักวิชาการ, ผู้จัดการทั่วไป

รายละเอียดเพิ่มเติม
หลักสูตรอื่นๆ123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์  0 4320 2401, 0 4320 2342, 0 4320 2344
โทรสาร 0 4320 2402
โทรศัพท์ภายใน (ผ่านโอเปอร์เรเตอร์) 42249, 48000-48004
E-mail : kkbs@kku.ac.th 

porno - sikiş - türkçe porno - sex izle
Instagram facebook Youtube icon ISSUU icon LINE icon Twitter RSS Feed
copyright © 2017 Khon Kaen Business School. All right reserved.