หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เกี่ยวกับเรา

ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

บธ.บ.วิชาเอกการตลาด

การรับเข้า

ข้อมูลการรับเข้าศึกษาต่อ

E-Brochure

ดาวน์โหลดเอกสารแนะนำหลักสูตร

ความโดดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรเน้นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสารทางตลาดเพื่อสร้างตราสินค้าที่มีคุณค่า และรักษาความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน นอกจากนี้นักศึกษาจะได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ทางสถาบันร่วมกับหน่วยงาน และองค์กรภาคเอกชนจัดขึ้น

แนวทางการประกอบอาชีพ

สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในภาครัฐและเอกชน อาทิ นักวางแผนการตลาด นักประชาสัมพันธ์ พนักงานขาย นักวิจัยทางการตลาด นักวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนการผลิตและขายสื่อโฆษณา นักสื่อสารการตลาด ที่ปรึกษาทางการตลาด ผู้จัดการผลิตภัณฑ์

รายละเอียดเพิ่มเติม
รายวิชาที่สอนภาษาอังกฤษ

เพื่ออำนวยความสะดวกกับนักศึกษาต่างชาติที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนของคณะฯ เรามีรายวิชาเปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษดังต่อไปนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม
หลักสูตรอื่นๆ123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์  0 4320 2401, 0 4320 2342, 0 4320 2344
โทรสาร 0 4320 2402
โทรศัพท์ภายใน (ผ่านโอเปอร์เรเตอร์) 42249, 48000-48004
E-mail : kkbs@kku.ac.th 

porno - sikiş - türkçe porno - sex izle
Instagram facebook Youtube icon ISSUU icon LINE icon Twitter RSS Feed
copyright © 2017 Khon Kaen Business School. All right reserved.