หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เกี่ยวกับเรา

ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มวิชา

รายละเอียดหลักสูตร

บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

การรับเข้า

ข้อมูลการรับเข้าศึกษาต่อ

E-Brochure

ดาวน์โหลดเอกสารแนะนำหลักสูตร

ความโดดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรเป็นการบูรณาการวิชาการด้านศิลปศาสตร์และการบริหารจัดการ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถทั้งทางทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ โดยมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทั้งภาคทฤษฏีและการการฝึกภาคปฏิบัติในรูปแบบต่างๆ อาทิ การจัดตั้งบริษัทนำเที่ยวจำลอง การสำรวจและวางแผนเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริมประสบการณ์จริงให้กับนักศึกษา พร้อมทั้งมีการฝึกปฏิบัติงานกับหน่วยงานภายนอกที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ

แนวทางการประกอบอาชีพ

สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในภาครัฐและเอกชน ในด้านการท่องเที่ยวและบริการ อาทิ นักวิชาการพัฒนาการท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้ดำเนินการจัดนำเที่ยว และอาชีพที่อยู่ในธุรกิจการรับจัดการประชุม นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล, อาชีพทางด้านการตลาดการท่องเที่ยว เช่น พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ผู้ประกอบการธุรกิจสปา เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม
หลักสูตรอื่นๆ123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์  0 4320 2401, 0 4320 2342, 0 4320 2344
โทรสาร 0 4320 2402
โทรศัพท์ภายใน (ผ่านโอเปอร์เรเตอร์) 42249, 48000-48004
E-mail : kkbs@kku.ac.th 

porno - sikiş - türkçe porno - sex izle
Instagram facebook Youtube icon ISSUU icon LINE icon Twitter RSS Feed
copyright © 2017 Khon Kaen Business School. All right reserved.