หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เกี่ยวกับเรา

ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มวิชา

รายละเอียดหลักสูตร

บัญชีบัณฑิต

การรับเข้า

ข้อมูลการรับเข้าศึกษาต่อ

E-Brochure

ดาวน์โหลดเอกสารแนะนำหลักสูตร

ความโดดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านการบัญชีทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์การเรียนรู้ และการฝึกปฏิบัติที่พร้อมสำหรับการทำงาน (Ready to work) นอกจากนี้วิชาชีพบัญชียังเป็นหนึ่ง 8 วิชาชีพ ที่สามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีในประชาคมอาเซียน (Mobility of professions in ASEAN community) อีกด้วย

แนวทางการประกอบอาชีพ

สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในภาครัฐและเอกชน อาทิ พนักงานบัญชี ผู้จัดการฝ่ายการบัญชี นักวิชาการการเงินและบัญชี นอกจากนี้ยังสามารถประกอบวิชาชีพด้านบัญชีโดยตรง โดยการสอบรับใบอนุญาตเป็น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ผู้ตรวจสอบภายในกิจการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
หลักสูตรอื่นๆ123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์  0 4320 2401, 0 4320 2342, 0 4320 2344
โทรสาร 0 4320 2402
โทรศัพท์ภายใน (ผ่านโอเปอร์เรเตอร์) 42249, 48000-48004
E-mail : kkbs@kku.ac.th 

porno - sikiş - türkçe porno - sex izle
Instagram facebook Youtube icon ISSUU icon LINE icon Twitter RSS Feed
copyright © 2017 Khon Kaen Business School. All right reserved.