หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

เกี่ยวกับเรา

ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

การรับเข้า

ข้อมูลการรับเข้าศึกษาต่อ

E-Brochure

ดาวน์โหลดเอกสารแนะนำหลักสูตร

สมัครออนไลน์

ONLINE REGISTER

วิชาเอกการบัญชี

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

วิชาเอกการเงิน

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

วิชาเอกการตลาด

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

วิชาเอกการจัดการผู้ประกอบการ พาณิชย์และนวัตกรรม

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

วิชาเอกการจัดการธุรกิจบริการและการจัดงาน

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สนับสนุนเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและพัฒนาคุณภาพวิทยานิพนธ์ โดยจัดสรรทั้งคณะวิทยาการจัดการ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านโครงการทุนการศึกษาทั้งหมด 6 กลุ่ม ได้แก่ ....

รายละเอียดเพิ่มเติม

123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์  0 4320 2401, 0 4320 2342, 0 4320 2344
โทรสาร 0 4320 2402
โทรศัพท์ภายใน (ผ่านโอเปอร์เรเตอร์) 42249, 48000-48004
E-mail : kkbs@kku.ac.th 

porno - sikiş - türkçe porno - sex izle
Instagram facebook Youtube icon ISSUU icon LINE icon Twitter RSS Feed
copyright © 2017 Khon Kaen Business School. All right reserved.